Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PechInHuis.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 7 – Geldigheidsduur en beëindiging
Artikel 8 – Streven naar meest recente en actuele informatie
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Verplichtingen van de aanbieder
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid van de aanbieder
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Toepasselijk recht
Artikel 18 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder van de dienst: PartnerDocs. B.V. handelend via de website en ook bekend als PechInHuis.nl;

Aanbod: het aanbod in de vorm van dienstverleners die PechInHuis.nl aan de Consument aanbiedt;

Aanvaarding: de betaling van Consument voor het verkrijgen van contactgegevens Dienstverlener.

Aanvraag: de Consument doet een Aanvraag wanneer zij contactgegevens Dienstverlener bij PechInHuis.nl aanvraagt.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dienstverlener: de organisatie waar de Consument de contactgegevens van wenst te ontvangen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE AANBIEDER

PartnerDocs B.V. | PechInHuis.nl
Postadres: Joop Geesinkweg 851 1114AB Amsterdam-Duivendrecht Contactgegevens: info@pechinhuis.nl
KvK-nummer: 70340307

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het internetplatform PechInHuis.nl (hierna PechInHuis.nl of ‘de Aanbieder’ genoemd). Ze beschrijven in detail de door PechInHuis.nl aangeboden gebruiksfuncties en regelen in het bijzonder de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst tussen de Consument en PechInHuis.nl. Afwijkende bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij PechInHuis.nl uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PechInHuis.nl voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij PechInHuis.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. PechInHuis.nl helpt de Consument bij de zoektocht naar een geschikte Dienstverlener voor klussen in en om huis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stukadoors, schilders, schoonmakers e.d.
 2. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als PechInHuis.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden PechInHuis.nl niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de Aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van Aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Consument aanvaart het Aanbod van PechInHuis.nl langs de elektronische weg. PechInHuis.nl bevestigt daarna de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod door middel van een bevestigingsmail met daarin de contactgegevens van Dienstverlener.
 3. Om de data die beschikbaar gesteld is tijdens de elektronische Overeenkomst te beveiligen, zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen; daarnaast is er sprake van een veilige web omgeving. Bij de elektronische betaling zijn de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
 4. PechInHuis.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien PechInHuis.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of Aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Er is sprake van een Overeenkomst wanneer Consument de gekozen contactgegevens van Dienstverlener afrekent via de checkout;
 2. Het digitale Aanbod dat op de website beschikbaar is niet juridisch bindend. Indien de Consument besluit een betaalde Aanvraag af te ronden, doet zij wel een juridisch bindend aanbod om een Gebruiksovereenkomst te sluiten. PechInHuis.nl aanvaardt dit Aanbod op bindende wijze door de overeenkomstige orderbevestiging per e-mail naar de Consument te verzenden. Daarmee komt de Gebruiksovereenkomst tot stand.
 3. De Consument kan haar ingevoerde gegevens te allen tijde vóór het verzenden van de bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiemogelijkheden tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 7 – GELDIGHEIDSDUUR EN BEËINDIGING

 1. De Gebruiksovereenkomst eindigt met de levering van de bestelde dienst (delen van contactgegevens Dienstverlener).
 2. Beide partijen hebben het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang stop te zetten wegens zwaarwegende redenen. Bij een dergelijke stopzetting zal PechInHuis.nl alle betaalde bedragen zo snel mogelijk na stopzetting van de Overeenkomst terugbetalen. Een overschrijding van de verzendtermijn kan niet leiden tot verdere schadeclaims.

ARTIKEL 8 – STREVEN NAAR MEEST RECENTE EN ACTUELE INFORMATIE

PechInHuis.nl streeft ernaar om op het platform altijd nauwkeurige, exacte en actuele informatie te verstrekken. Mocht de website ondanks deze inspanningen toch incidenteel onjuiste, onvolledige of verouderde informatie bevatten, dan verplicht PechInHuis.nl zich ertoe om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de Consument deze informatie ontdekt, dan verzoekt PechInHuis.nl de Consument vriendelijk om dit aan te geven zodat PechInHuis.nl deze wijziging kan toepassen. PechInHuis.nl kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de informatie op het platform. In het bijzonder kan de Consument geen aanspraak maken op de inhoudelijke juistheid of de vormelijke doeltreffendheid van de gedeelde contactgegevens Dienstverlener.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

 1. Gezien de aard van onze dienstverlening is Herroeping mogelijk als blijkt dat de gedeelde gegevens Dienstverlener niet juist zijn
 2. Neem daarvoor binnen 14 dagen contact op met info@pechinhuis.nl

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDER BIJ HERROEPING

 1. Als PechInHuis.nl de melding van Herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. PechInHuis.nl vergoedt alle betalingen van de Consument aan PechInHuis.nl, zo snel mogelijk na de dag waarop de Consument hem de Herroeping meldt.
 3. PechInHuis.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PechInHuis.nl staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst compliant zijn.

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De Aanbieder van de dienst zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de Aanvraag en bij de verlening van de diensten.
 2. De diensten die door de Consument zijn aangevraagd, worden per e-mail aangeleverd. Deze e-mail bevatten de contactgegevens van Dienstverlener.
 3. PechInHuis.nl zal de geaccepteerde Aanvragen zo snel mogelijk uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan zo spoedig mogelijk doch binnen twee weken nadat zij de Aanvraag heeft gedaan bericht.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. PechInHuis.nl neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. PechInHuis.nl garandeert deze bescherming door het gebruik van gespecialiseerde dienstverleners, zoals erkende creditcardbedrijven en aanbieders van betalingsdiensten.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen direct na het sluiten van de Overeenkomst te worden voldaan.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PechInHuis.nl te melden.
 4. Als de Consument niet betaalt, heeft PechInHuis.nl het recht de dienstverlening volledig op te schorten tot de Consument alle openstaande bedragen heeft betaald of een overeenkomstige zekerheid heeft gesteld. PechInHuis.nl heeft ook het recht de uitvoering van de dienstverlening te weigeren indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de betalingsvordering van PechInHuis.nl in gevaar komt door het onvermogen van de Consument om te betalen.

ARTIKEL 15 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER 

 1. Schadeclaims jegens PechInHuis.nl zijn uitgesloten, met uitzondering van claims wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, of wegens niet-naleving van hoofdverplichtingen uit de Overeenkomst, alsook aansprakelijkheid voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatigheid van PechInHuis.nl, dan wel van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van PechInHuis.nl. Hoofdverplichtingen uit de Overeenkomst zijn verplichtingen waarvan de naleving noodzakelijk is om het doel van de Overeenkomst te bereiken.
 2. De aansprakelijkheid van PechInHuis.nl beperkt zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor de overeenkomst tussen de Consument en PechInHuis.nl is afgesloten.
 3. De beperkingen in bovenstaande paragrafen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van PechInHuis.nl, indien schadeclaims jegens hen worden ingediend.
 4. De Consument stelt PechInHuis.nl vrij van schadeclaims die derden jegens PechInHuis.nl kunnen indienen wegens schending van een recht of niet-naleving van een verplichting door de Consument zelf, tenzij zij niet verantwoordelijk is voor die schending of niet-naleving. Dit omvat in het bijzonder claims op basis van of in verband met inhoud die de Consument in het kader van de PechInHuis.nl-diensten opslaat, publiceert en/of verzendt.
 5. Indien PechInHuis.nl op haar website een link naar websites van derden opneemt, kan PechInHuis.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van die websites.

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

 1. PechInHuis.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij PechInHuis.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – OVERIGE BEPALINGEN

1. PechInHuis.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen te allen tijde te wijzigen.
2.PechInHuis.nl zorgt ervoor dat de contactgegevens Dienstverlener juist verzonden wordt maar is verder niet aansprakelijk voor verdere afhandeling.
3.Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden.

3 Items op lijst:0Afrekenen